Условия за ползване на мобилно приложение

Вашият достъп до и използването на Приложението Radio City (наричан за краткост „Приложението“) се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Приложението, вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и Метрорадио ЕООД, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Приложението.

Собственост над Съдържанието

Приложението и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения (“Съдържание”) са със защитени авторски права и са собственост на Метрорадио ЕООД или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко Съдържание, което е търговска марка, графичен знак, карта или марка на услуга е също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на Метрорадио ЕООД или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. Метрорадио ЕООД настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и чрез съдебно преследване.

Използване на Приложението

Метрорадио ЕООД ви оправомощава да използвате Приложението, както следва:
― Имате право да записвате на запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
― Нямате право да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на Метрорадио ЕООД;
- Нямате право да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение от Метрорадио ЕООД;
― Забранено е използването на Приложението за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона – Метрорадио ЕООД напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към Метрорадио ЕООД да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали;
― Забранено е използването на Приложението с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Дискретност на личната информация

Каквато и да е лична информация (име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Приложението чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от Метрорадио ЕООД в съответствие с приетата от Приложението Политика за защита на личната информация. Всякo друго съобщение или материал, който изпратите на Приложението, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Използваме рекламни фирми-трети страни за показването на реклами, когато посещавате Приложението ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви в това и други приложения с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Без гаранции

Цялото съдържание подлежи на периодични промени и се представя такова, каквото е, без никакво гаранция за какъвто и да е вид, точно изразена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до, косвени гаранции за пригодност за определена цел, за правата или тяхната ненарушимост. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас. Без да ограничава гореизложеното Метрорадио ЕООД не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, Метрорадио ЕООД не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в Приложението.

Ограничения на отговорността

Използването на Приложението е изцяло на Ваш риск. Нито Метрорадио ЕООД, нито негови филиали, клонове, служители или управители, нито негови агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на това приложение, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, прдизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на това приложение или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Приложението може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Метрорадио ЕООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Метрорадио ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, Метрорадио ЕООД специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове: нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
― Са неправилни, непълни или подвеждащи;
― не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
― не осигуряват необходимата сигурност;
― съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
― са опозоряващи или оклеветяващи.

Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че Метрорадио ЕООД одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на Метрорадио ЕООД.

Промяна на Условията

Метрорадио ЕООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване и вашето използване на Приложението са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Copyright 2018 Метрорадио ЕООД - Всички права запазени.