Условия за ползване

Вашият достъп до и използването на сайта city.bg (наричан за краткост „Сайтът“) се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта, вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Сайта.

Собственост над Съдържанието

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения (“Съдържание”) са със защитени авторски права и са собственост на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко Съдържание, което е търговска марка, графичен знак, карта или марка на услуга е също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и чрез съдебно преследване.

Използване на Сайта

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:
― Имате право да записвате на запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
― Нямате право да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД;
- Нямате право да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение от РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД;
― Забранено е използването на Сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона – РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали;
― Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Политика относно „бисквитките“

Сайтa използва „бисквитки“ за да събира данни за потребителя, които да ни помогнат да разберем как посетителите взаимодействат с него. Ако забраниш бисквитките в твоя браузър даденият уеб сайт или определени негови функционалности е възможно да не работят. С натискането на бутона „Продължи“, със затварянето на банера/ съобщението, или с продължаването използването на уеб сайта ти се съгласяваш с настоящата политика.

Дискретност на личната информация

Каквато и да е лична информация (име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД в съответствие с приетата от Сайта Политика за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на Сайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Използваме рекламни фирми-трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Без гаранции

Цялото съдържание подлежи на периодични промени и се представя такова, каквото е, без никакво гаранция за какъвто и да е вид, точно изразена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до, косвени гаранции за пригодност за определена цел, за правата или тяхната ненарушимост. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас. Без да ограничава гореизложеното РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в Сайта.

Ограничения на отговорността

Използването на Сайта е изцяло на Ваш риск. Нито РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД, нито негови филиали, клонове, служители или управители, нито негови агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, прдизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове: нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
― Са неправилни, непълни или подвеждащи;
― не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
― не осигуряват необходимата сигурност;
― съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
― са опозоряващи или оклеветяващи.

Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД.

Промяна на Условията

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уведомление относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания

Радио и Телевиия Сити е ангажирано със защитата на личните данни на своите слушатели и потребители. В настоящата информация се описва обработването на личните данни, които събираме от Вас при участието Ви в програми и предавания, както и организирани от нас игри, конкурси и гласувания.

Кой ще бъде администраторът на данни?

Администраторът на Вашите лични данни е Радио и Телевизия Сити ЕООД – търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121804856 с адрес: гр. София 1404, ул. "Рикардо Вакарини" 6, Телефон:  02 / 951 51 00, Ефирен телефон: 02 / 951 55 35, Email: office@city.bg и интернет страница: http://www.city.bg/ (Наричано за краткост „ние“, „нас“ „Радио и Телевиия Сити“, „Дружеството“).

Какви данни събираме?

Обработваме следните лични данни: Вашите имена, email адрес, телефон и населено място по местоживеене. В някои случаи можем да поискаме потвърждение и за Вашата възраст, тъй като за участието в някои от организираните от Радио и Телевиия Сити игри се изисква да сте навършили 18 годишна възраст.

С каква цел се обработват данните?

Ние обработваме Вашите лични данни с цел регистрирането на участието Ви и/или отчитането на Вашия вот в програми и предавания, както и организирани игри, конкурси и гласувания, определяне на спечелилите в игрите, обявяване имената на съответния печеливш участник – в ефира на Радио и Телевиия Сити, включително публикуването им в интернет страницата на организаторите, респ. във фейсбук, и успешното връчване на съответните награди.

Радио и Телевиия Сити гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат обработвани за други, несъвместими с посочените по-горе цели.

Как събираме Вашите данни?

Ние събираме лични данни единствено и директно от Вас, като:

 • Попълните съответната регистрационна форма, предоставена на нашата интернет страница;
 • Се свържете с нас по телефон;
 • Се включите в някоя от организираните от Радио и Телевиия Сити игри, провеждани на timeline във Фейсбук страницата на Радио и Телевиия Сити, и по специално чрез едно от следните активните действия: публикуването на коментар, „харесване“, публикуване на съдържание или изпращане на лично съобщение.

На какво правно основание се обработват данните?

Освен когато е посочено друго, обработването на Вашите лични данни е доброволно и се прави с Вашето доброволно предоставено съгласие. Непредоставянето на исканите лични данни обаче може да доведе до невъзможност от наша страна да Ви регистрираме като участник в излъчваните от нас програми и предавания и/или да отчетем Вашия вот или участие в организирани от нас игри, конкурси и гласувания, или да доведе до невъзможност да доставим спечелена от Вас награда.

Допълнително, когато участвате в излъчвани от Радио и Телевиия Сити програми и предавания, ние сме задължени съгласно Закона за радио и телевизията да съхраняваме записите на тези програми, включващи Вашето участие и предоставените от Вас данни в ефир, за срок, определен съгласно Закона за радиото и телевизията.

Колко дълго се съхраняват личните данни?

Съхраняваме личните Ви данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били събрани и за не повече от 3 месеца от момента на тяхното събиране, освен ако приложимото законодателство изрично изисква личните данни да се обработват за по-дълъг период.

Ако участвате в излъчвани от Радио и Телевиия Сити програми и предавания, ние сме нормативно задължени да съхраняваме записите на програмите в продължение на 3 месеца, считано от датата на излъчването им.

Ще изтрием и заличим личните данни с изтичането на горепосочените срокове или ако:

 • оттеглите съгласието си, което е основание за обработване на данните, и вече не е налице друго законово основание за обработването им;
 • ако възразявате срещу обработването на данните и няма надделяващо законно основание за това, или ако възразявате срещу обработване на данните с цел директен маркетинг;
 • личните данни са обработени незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да се изтрият с цел спазване на законово задължение, с което е обвързано Дружеството.

Изтриването не се прилага дотолкова, доколкото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което изисква от нас да обработваме данни, или за изпълнение на задача от обществено значение, или в изпълнение на официално пълномощие, предоставено на Дружеството (ако има такова); за архивни цели от обществено значение, за цели на научни или исторически изследвания или статистически цели; или за установяване, повдигане или защита на съдебни искове на Дружеството.

Прехвърлят ли се данни в други страни?

Ние не прехвърляме Вашите лични данни в страни или територии извън Европейската икономическа зона, освен ако тази страна или територия гарантира достатъчно високо ниво на защита или ако Вие изрично се съгласите данните Ви да бъдат прехвърляни в други страни.

Как защитаваме личните данни?

Ще предприемем всички необходими действия, за да гарантираме сигурността на личните данни и да избегнем достъп до тях, събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба от страна на неупълномощени лица.

Какви още са Вашите права?

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме Ваши лични данни, Вие, субектът на данните, имаме следните права:

 • Право да оттеглите съгласието си – когато обработваме лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право си по всяко време да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да го оттеглите.
 • Право на достъп - имате право да знаете какви Ваши лични данни обработваме.
 • Право да поискате копие от информацията, която държим за Вас.
 • Право на поправка - имате право да поискате коригиране на данните, които държим за Вас, ако същите са неточни или непълни.
 • Право да бъдете забравени - при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити.
 • Право на ограничаване на обработката - при определени обстоятелства можете да поискате да ограничим (спрем) обработването на Вашите лични данни.
 • Право на преносимост - Вие имате право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друга организация.
 • Право на възражение - имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране - Вие също имате право да не бъдете обект на автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на жалба: ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; телефон: +359 2 91 53 518; факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща:  kzld@cpdp.bg) или да заведете съдебно дело срещу Дружеството.

Как да се свържете с нас във връзка с настоящата информация за защита на данните?

За допълнителна и упражняване на някое от гореизброените Ви права, както и всякакви други запитвания и заявки, може да се свържете с нас на телефон:  02 / 951 51 00 или на email: gdpr@city.bg .

Copyright 2018 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД - Всички права запазени.