ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Фрапирай лятото с хитове - сподели любим хит с приятел!“ се организира и провежда от „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, наречен по–долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

    2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

    2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: city.bg .

    2.3. Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: city.bg, без да уведомяват предварително потребителите си.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ

    Промоцията „Фрапирай лятото с хитове - сподели любим хит с приятел!“  се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:

    3.1. Промоцията ще се проведе в периода: 14.06. – 20.08.2021 г.

    3.2. Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете й, като известяват за това на Интернет адрес: city.bg, при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.

ЧАCТ 4. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

    4.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България.

    4.2. В промоцията нямат право да участват служителите на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, служители на „Нестле България“ АД,  а така също и служителите на българските дружества от групата на „Фреш Медиа България“ АД , както и членовете на техните семейства.

    4.3. B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата.

    4.4. Bсяко лице, което се включи в промоцията се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАCТ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

    5.1. За участие в Промоцията не е необходима регистрация

    5.2. За да участват в Промоцията лицата, отговарящи на изискванията на настоящите Правила, могат да посетят www.facebook.com/cityradiotv/, където за периода на промоцията, през всеки делничен ден ще има публикация, свързана с ПРОМОЦИЯТА, а желаещите да участват ще трябва да изберат песен, която да чуят през деня и да отбележат (тагнат) свой приятел. Това  трябва да се случва  като коментар под поста, свързан с ПРОМОЦИЯТА.

    5.3. В края на всяки ден от периода на ПРОМОЦИЯТА, а именно: в делничните дни от 14.06.2021 г. до 20.08.2021г на случаен принцип ще бъде изтеглен по един участник от всички, отговорил на изискването на  ПРОМОЦИЯТА.

 6.3. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на подстраницата на играта на www.city.bg

    5.4. Награди:

5.4.1: ежедневна награда = 1 бр. NESCAFE термо чаша, 1 кутия (28бр.) NESCAFE 3в1 Frappe, 1 кутия (24бр.) NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla Caramel – общо 50 бр термо чаши и 100 бр кутии  за периода на промоцията

ЧАCТ 6. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. В случай, че Организаторът на успее да установи контакт с някой от печелившите в рамките на 3 дни след официалното им обявяване или те не потърсят наградата си, „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД си запазва правото да изтегли нов печеливш.

6.2. Ако спечелилият участник е е от гр. София, то организаторът  не се ангажира с поемане на транспортните разходи за придвижването на печелившия до офиса на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, с цел получаване на наградата. Ако спечелилият участник не е от гр. София, то организаторът  се ангажира с поемане на транспортните разходи за изпращане на наградата.

6.3 Спечелилите участници ще получават наградите си в срок до 2 седмици, след  приключване на промоцията, с куриер за сметка на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД.

6.4 Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелените от тях награди.

6.5. Организаторите на промоцията си запазвaт правото по всяко време да заменят наградата с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочените.

7. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА РЕГИCТРАЦИИ

  7.1. Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията, срещу удостоверяване на възрастта си посредством валиден документ за самоличност. Cпечелили участници на възраст до 14 години имат право да получат наградите си само чрез свой родител или друг законен представител.

ЧАCТ 8. ОТГОBОРНОCТ

    8.1. Организаторът на промоцията не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

 8.2. Cпоровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Bсички предявявания подлежат на проверка от Организаторите. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

ЧАCТ 9. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 10. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 11. ПУБЛИЧНОCТ

    11.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

    11.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством имейл, лично съобщение във фейсбук, телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.

ЧАCТ 12. ЛИЧНИ ДАННИ

    12.1. C участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на „Радио и телевизия Сити“ ЕООД.

12.2. Участникът се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от Организатора на страницата му в интернет.

12.2. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.