ПРАВИЛА НА ИГРА

“Спечели супер награди от Ofisitebg.com”

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на “Спечели супер награди от Ofisitebg.com”

(наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.city.bg за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 26.04.2021 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.city.bg

В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Радио и телевизия Сити” ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121804856, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. Рикардо Вакарини 6Б,  представлявано от Николай Георгиев Янчовичин (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България и чрез Facebook страницата на Радио Сити https://www.facebook.com/

3.2. Играта се провежда в периода от 26.04.2021 година до 30.04.2021 година, включително. В рамките на този период участникът може да участва неограничен брой пъти за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава периода на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на интернет страницата на Радио Сити – www.city.bg

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Facebook страницата: https://www.facebook.com/cityradiotv,  както и на интернет страницата на Радио Сити – www.city.bg

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, което отговаря на следните условия:

4.2.1. има профил във Facebook

4.2.2. в периода на Играта под дневната публикация във фейсбук страницата на Радио Сити https://www.facebook.com/cityradiotv е отговорил на дневния въпрос с коментар под поста.

4.3. С включването си в Играта участниците приемат да спазват настоящите Правила. В случай, че участник в Играта е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес https://www.facebook.com/cityradiotv

5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта във Facebook, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата www.city.bg и фейсбук страницата  https://www.facebook.com/cityradiotv

5.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги, предлагани от Организатора.

5.4. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.5. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

5.6. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook  във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.7. Всеки от публикуваните в Играта отговори и коментари следва да не съдържат послание, или каквото и да е друго съдържание, което:

- противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Печелившите участници се избират на случаен принцип от жури в състав от трима души, заемащи мениджърски позиции в Радио Сити и определени от Организатора.

6.2. Всеки ден в периода на Играта се обявява за кои от наградите в тази Игра ще се участва. Тегленето на обявените през деня награди се извършва след 17ч в деня на играта, като имената на печелившите участници се обявяват на страницата на Сити https://www.facebook.com/cityradiotv.

6.2. Спечелилите участници получават наградата си лично от представител на Ofisitebg в срок от 14 дни от изтичане на периода на Играта или могат да я получат по куриер за тяхна сметка.

6.3. В случай че участник откаже да приеме наградата, не се свърже с Организатора или Организаторът не успее да се свърже с участник поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът има право на негово място да избере друг участник, който да получи наградата.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.5. Награди в Играта:

6.5.1. Дневни награди:

- 26.04 - Епилатор Philips Epilator Series 8000 (BRE700/00)

- 27.04 - Машинка за ухапвания от насекоми Beurer (BR 60)

- 28.04 - Кана с филтър за вода Philips (AWP2900/10)

- 29.04 - Xiaomi Mi Band 5, Global Version

            - Xiaomi Mi Band 6, Global Version

- 30.04 - Фритюрник с горещ въздух Elekom (EK-20126)

6.5.2. Допълнителна награда:

- Печелившите от игрите ще получат и протектор за своя телефон със специална антибактериална повърхност, устойчив на удари и надрасквания

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/cityradiotv

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез Facebook-страницата https://www.facebook.com/cityradiotv и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта, както и в случаите на извънредни обстоятелства или неизправности във Facebook-страницата https://www.facebook.com/cityradiotv или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата www.city.bg за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си всеки участник предоставя достъп до профила си във Facebook. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите. Съгласието за съхраняване и обработване на личните данни на лица, ненавършили 18 години се дава от техните родители/законни представители.

10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.