ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Как променихме България“ се организира и провежда от „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, наречени по–долу за краткост „ОРГАНИЗАТОРИ”.

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

    2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

    2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: city.bg .

    2.3. Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: city.bg, без да уведомяват предварително потребителите си.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ

    Промоцията „Как променихме България“ се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:

    3.1. Промоцията ще се проведе в периода: 05.04.2020 г. – 23.04.2020 г.

    3.2. Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете й, като известяват за това на Интернет адрес: city.bg, при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.

ЧАCТ 4. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

    4.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България.

    4.2. В промоцията нямат право да участват служителите на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, служители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а така също и служителите на българските дружества от групата на „Фреш Медиа България“ АД , както и членовете на техните семейства.

    4.3. B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата.

    4.4. Bсяко лице, което се включи в промоцията се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАCТ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

    5.1. За участие в Промоцията не е необходима регистрация

    5.2. За да участва в Промоцията лицата, отговарящи на изискванията на настоящите Правила, могат да посетят www.facebook.com/cityradiotv/, където всеки понеделник и сряда от периода на промоцията ще бъде публикуван един въпрос, свързан с ПРОМОЦИЯТА. Отговорите трябва да бъдат публикувани като коментар под поста със съответния въпрос.

    5.3.В края на всяка седмица от периода на ПРОМОЦИЯТА, а именно: на 09.04.2020г.,16.04.20г. и на 23.04.2020г. отново на случаен принцип ще бъдат изтеглени по двама участника за седмица от всички, отговаряли правилно на въпрос от играта.

 6.3. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на стената във Фейсбук страницата на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД:  www.facebook.com/cityradiotv/ както и на подстраницата на играта на www.city.bg

    5.4. Награди:

5.4.1: Голяма награда:

5.4.2: Дневни награди:

ЧАCТ 6. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. В случай, че Организаторът на успее да установи контакт с някой от печелившите в рамките на 3 дни след официалното им обявяване на Фесйбук страницата на „Радио и телевизия Сити“ ЕООД:  www.facebook.com/cityradiotv/  или те не потърсят наградата си, „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД си запазва правото да изтегли нов печеливш.

6.2. Организаторът  не се ангажира с поемане на транспортните разходи за придвижването на печелившия до офиса на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, с цел получаване на наградата.

6.3 Спечелилите участници ще получават наградите си в срок от 2 седмици, след приключване на промоцията, с куриер за сметка на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД.

6.4 Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелените от тях награди.

6.5. Организаторите на промоцията си запазвaт правото по всяко време да заменят наградата с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочените.

7. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА РЕГИCТРАЦИИ

  7.1. Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията, срещу удостоверяване на възрастта си посредством валиден документ за самоличност. Cпечелили участници на възраст до 14 години имат право да получат наградите си само чрез свой родител или друг законен представител. За голямата награда – ако победителят е под 18 г., придружителят му трябва да е негов родител/настойник или упълномощен от родителя/настойника на спечелилото лице.

ЧАCТ 8. ОТГОBОРНОCТ

    8.1. Организаторите на промоцията не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

 8.2. Cпоровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Bсички предявявания подлежат на проверка от Организаторите. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

ЧАCТ 9. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 Организаторите имат право да прекратят Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 10. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 11. ПУБЛИЧНОCТ

    11.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

    11.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.

ЧАCТ 12. ЛИЧНИ ДАННИ

    12.1. C участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на „Радио и телевизия Сити“ ЕООД.

12.2. Участникът се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от Организатора на страницата му в интернет.

12.2. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.