ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ИГРА ПОД мотото „На пътя животът е с предимство“

 

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГАТА

ИГРАТА ПОД мотото „На пътя животът е с предимство“ наричана по-надолу за краткост само „Играта“ се организира и провежда от „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, наречено по–долу за краткост „Организатор”, съвместно с ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА”.

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

    2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта, наричани за краткост „Официални правила”. C регистрирането си за участие в Играта, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.

    2.2. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на Интернет адреса на Организатора, а именно: https://www.city.bg/ .

    2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или променя Официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адреса на Организатора: https://www.city.bg/, без да уведомяват предварително потребителите си.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ИГРАТА

    3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

    3.1. Играта се провежда в периода: от 12:00 ч. на 14.09.2020 г. до 18:00 ч. на 09.10.2020 г.

    3.2. Организаторът на Играта има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.city.bg/, при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.

ЧАCТ 4. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

    4.1. Право на участие в Играта имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България.

    4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, служители на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА”, служителите на българските дружества от групата на „Фреш Медиа България“ АД , както и членовете на техните семейства.

    4.3. B случай, че Организаторът открие или установи участник, който не отговаря на условията на настоящите Официални правила, то същият има право да отстрани участника от Играта, да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградата.

    4.4. Всяко лице, което се включи в Играта, се смята, че приема Официалните правила за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Играта, респ. от тегленето и получаването на наградите.

ЧАCТ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ . ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

    5.1. За участие в Играта не е необходима регистрация. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или с ползване на услуги. Участието в Играта е безплатно.

    5.2. За да участват в Играта лицата, отговарящи на изискванията на настоящите Официални правила, трябва да:

- посетят и да харесат фейсбук страницата на „Радио и Телевизия Сити“, а именно: www.facebook.com; City Radio and Television/cityradiotv/, както и да посетят и да харесат фейсбук страницата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, а именно: https://www.facebook.com/StateAgencyRoadSafety/ .

и

- да отговорят на въпроса публикуван на фейсбук страницата на „Радио и Телевизия Сити“ , да публикуват своя отговор  като коментар под поста и да тагнат свой приятел. Участниците имат право да публикуват отговорите си на съответния въпрос до 17:00 ч. на деня, следващ деня на публикуване на дневния въпрос. Участниците имат право да дават само по един отговор.

 

5.3. Всяка седмица в периода на Играта на фейсбук страницата на „Радио и Телевизия Сити“, ще бъдат публикувани по два въпроса, свързани с Играта. Въпросите ще бъдат публикувани, както следва:

на 14.09.2020 г. (понеделник) и на 16.09.2020 г. (сряда)
на 21.09. 2020 г. (понеделник) и на 23.09.2020 г. (сряда)
на 28.09.2020 г. (понеделник) и на 30.09.2020 г. (сряда)
на 05.10.2020 г. (понеделник) и на 07.10.2020 г. (сряда)

5.4. Два пъти седмично, в периода на Играта, на случаен принцип, ще бъде изтеглен един участник, отговорил правилно на дневния въпрос, който печели една от дневните награди, посочени по-долу в настоящите Официални правила. Участниците имат право да участват в тегленето на дневните награди само по отношение на въпроса, за който са взели участие и са отговорили правилно, като са тагнали приятел.

Тегленето на дневните награди ще става след 17:30 ч., както следва:

на 15.09.2020 г. (вторник) и на 18.09. 2020 г. (петък)
на 22.09.2020 г. (вторник) и на 25.09.2020 г. (петък)
на 29.09.2020 г. (вторник) и на 02.10.2020 г. (петък)
на 06.10.2020 г. (вторник) и на 09.10.2020 г. (петък)

5.6. В края на периода на Играта, а именно: на 09.10.2020 г., отново на случаен принцип ще бъде изтеглен един участник от всички, отговорили правилно и тагнали приятел в периода на Играта на поне един от въпросите, който ще спечели голямата награда.

5.7. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на стената във Facebook страницата на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД:  www.facebook.com/cityradiotv/, както и на подстраницата на Играта на www.city.bg

    5.8. Награди:

5.8.1. Голяма награда:

- Велосипед – 1 бр.

5.8.2. Дневни награди:

- комплект ученическа раница и преносима батерия -2 бр.

- видеорегистратор – 2 бр.

- безжични слушалки с микрофон – 2 бр.

- смарт гривна -  2 бр.

 

ЧАCТ 6. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. В случай, че Организаторът нe успее да установи контакт с някой от печелившите в рамките на 3 дни след официалното им обявяване на Facebook страницата на „Радио и телевизия Сити“ ЕООД:  www.facebook.com/cityradiotv/  или те не потърсят наградата си, „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД си запазва правото да изтегли нов печеливш.

6.2. Организаторът  не се ангажира с поемане на транспортните разходи за придвижването на печелившия до офиса на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, с цел получаване на наградата.

6.3 Спечелилите участници ще получават наградите си в срок от 2 седмици, след приключване на Играта. При получаване на награда всеки печеливш участник е длъжен да представи валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните от профила му във Фейсбук. Ако печеливш Участник е на възраст под 18 години, негов родител/попечител попълва декларация-съгласие за обработка на предоставените лични данни от участника по образец, предоставен от Организатора при получаване на наградата.

6.4 Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелените от тях награди.

6.5. Организаторът на Играта си запазвa правото по всяко време да замени наградата с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочените.

7. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА РЕГИCТРАЦИИ

 7.1. Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в Играта, срещу удостоверяване на възрастта си посредством валиден документ за самоличност. Cпечелили участници на възраст до 14 години имат право да получат наградите си само чрез свой родител или друг законен представител. За голямата награда – ако победителят е под 18 г., придружителят му трябва да е негов родител/настойник или упълномощен от родителя/настойника на спечелилото лице.

ЧАCТ 8. ОТГОBОРНОCТ

    8.1. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

 8.2. Cпоровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на Играта на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на Играта съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Bсички предявявания подлежат на проверка от Организатора. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на Играта няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на Играта. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.

ЧАCТ 9. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ИГРАТА

 Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 10. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на Играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 11. ПУБЛИЧНОCТ

    11.1. Организаторът и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ имат правото да публикуват снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

    11.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на Играта и след това.

ЧАCТ 12. ЛИЧНИ ДАННИ

    12.1. C участието си в Играта лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата Игра.

12.2. Участникът се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от Организатора на страницата му в интернет.

12.2. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на участието си в Играта.