ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ИНИЦИАТИВА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СНИМКИ В ПРЕДАВАНЕТО „INSTACITY” НА „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ“ ЕООД /по CITY TV/

1. Организатор. Инициатива.

1.1. „INSTACITY” е предаване на „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ“ СИТИ ЕООД /наричано по-долу накратко CITY TV/. Предаването се създава, записва и излъчва в програмата на  CITY TV, като CITY TV има право самостоятелно да определи съдържанието, продължителността и другите елементи на предаването и е носител на всички права на интелектуална собственост върху същото.

1.2. За целите на настоящите Правила, Организаторът ще включва в Предаването по т.1.1. снимки на участници, придружени или непридружени с текст /Инициатива/. Включването на снимки не създава права на участниците в Инициативата, като CITY TV с настоящите Правила не прехвърля на участниците и последните не придобиват каквито и да било авторски или сродни на тях права върху Предаването или отделни негови части.

1.3. Инициативата се организира и провежда от CITY TV (наричано в настоящите Правила  „Организатор“).

1.4. Настоящите Правила са задължителни за участниците в Инициативата. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в страницата на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД в Интернет на адрес www.city.bg.

1.5. Снимките на участниците се включват в Инициативата посредством Инстаграм профила на CITY TV /@cityradiotv/

2. Право на участие. Начин за участие в Инициативата.

2.1. Право на участие в Инициативата имат всички лица, като ненавършилите 18 г. следва да получат предварително разрешение от родител или друг техен законен представител, още преди да качат снимки на платформите по т.1.5. във връзка с провеждането на Инициативата или по повод на предоставянето на лични данни.

2.2. За участие в Инициативата участниците трябва да качат своя снимка в своя Инстаграм профил и в нея да отбележат (tag-нат) профила на CITY TV - @cityradiotv . За да получим снимката, профила на участника не трябва да бъде заключен.

2.3. Снимките по настоящите Правила трябва да отговарят на следните изисквания:

2.3.1. Снимките могат да бъдат избрани от вече съществуващите такива в профила на участсникa в Инстаграм или да се качи нова.

2.3.2. Снимките могат да бъдат без обработка, с обработка, включително и като колажи.

2.3.3. Снимките могат да бъдат придружени с текст, коментар или поздрав.

2.3.4. Снимките не трябва да съдържат нецензурни и неприлични изображения, текст или други изрази, асоциации, които са в разрез с добрите нрави. Преценката за това се прави изключително от Организатора и неговото решение не подлежи на оспорване. 

2.3.5. С тагване (отбелязване) на профила на CITY TV /@cityradiotv/ в снимка участникът е длъжен:

- ·да не накърнява доброто име на друго лице и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

- да не формулира, изпраща или предава по какъвто и да било начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

-.да не причинява вреда или опасност от увреждане на психическото, физическото и моралното здраве на децата, по какъвто и да е начин;

-·да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на интелектуална собственост и др.;

2.4. Изискванията, посочени по-горе се отнасят и до текстовата част /ако има такава/, придружаваща или поясняваща снимките.

2.5. С цел спазване на изискванията по настоящите Правила относно вида и съдържанието на снимките и на текстовата част към тях, CITY TV си запазва правото да одобрява чрез администратор, избран от него, публикуваните от участниците снимки на платформите по т.1.5. Администраторът има правото да сваля от платформите по т.1.5. всяка снимка, която по негово усмотрение нарушава настоящите Правила. Решението или действията на администратора не подлежат на оспорване и са задължителни за всички участници в Инициативата.

2.6. Всеки участник има право да участва в Инициативата с неограничен брой снимки. 

2.7. Счита се, че всяко лице, което е отбелязало профила на CITY TV /@cityradiotv/ в своя снимка в Инстаграм по т.1.5., се е съгласило с настоящите Правила, отговаря на изискванията им и участва в Инициативата.

2.8. С отбелязването (Tag-ване) на профила на CITY TV /@cityradiotv/ в своя снимка в Инстаграм по т.1.5., участникът прехвърля на Организатора неизключителните права Организаторът лично или чрез трети лица да използва снимките и качения текст или части от тях, по всички възможни способи, предвидени и съществуващи в българското законодателство, актуални към датата на използването и за максималния срок, предвиден в Закона за авторското право и сродните му права и на територията на целия свят.

2.9. Участникът декларира, че прехвърля на CITY TV /без изброяването да е изчерпателно/ и правото Организаторът да преработва снимките, текста или части от тях и/или да ги включва в производни произведения или други обекти на авторското право, в т.ч. и аудиовизуални, независимо от целта, да възпроизвежда снимките и качения текст, да излъчва същите по безжичен път, да предава и препредава същите по кабел, да предлага до същите по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, вносът и износът на екземпляри от снимките в търговско количество и други.

2.10. Участниците се съгласяват и дават съгласието си качените от тях снимки или текст, да бъдат обект на преработка от страна на Организатора, като няма да претендират запазването на целостта и неизменяемостта им, при използването или възпроизвеждането им по какъвто и да е начин.

2.11. Подбраните от страна на Организатора снимки ще бъдат включени в Предаването „INSTACITY” по CITY TV, което се излъчва в делничните дни от 18 до 19 ч. и повторение на следващия ден от 10 до 11 ч.

3. Правила за участие в Инициативата на предаването „INSTACITY”

Правилата за участие в Инициативата на предаването „NSTACITY” са на разположение на всеки потребител безплатно на официалната страница на CITY TV www.city.bg

4. Правни спорове

4.1. Организаторът на Инициативата не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с авторски или сродни на тях права върху снимковия материал, текстовата част на инициативата на който и да било участник, права на интелектуална собственост, имащи за обект – съдържание на качен материал, спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Инициативата. Последните се поемат изцяло от участниците и са за тяхна сметка.

4.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Инициативата , ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

5. Разни

5.1. Всеки участник в Инициативата на Предаването „INSTACITY” се счита за уведомен и запознат за правилата на предаването и съгласен с условията му. С включването си в предаването, всеки участник приема личните му данни, както и изпратените от него снимки, да бъдат публикувани, излъчвани и използвани по какъвто и да било начин от Организатора, без други задължения или плащания от страна на Организатора или трети лица, посочени от Организатора.

5.2. Организаторът си запазва право да изменя, допълва или променя по какъвто и да било начин настоящите Правила едностранно и по своя преценка. Промените допълненията или измененията влизат в сила от датата на публикуването им на www.city.bg

6. Защита на личните данни

6.1. Чрез включването си в Инициативат участниците са съгласни с настоящите Правила.

6.2. Участието в Иниц;иативата предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от „Радио и Телевизия Сити” ЕООД. Участниците дават съгласието си да бъдат информирани за бъдещи промоции на Организатора. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

6.3. С отбелязването (Tag-ване) на профила на CITY TV /@cityradiotv/ в своя снимка в Инстаграм по т.1.5. по-горе, участникът декларира, че се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от Организатора на страницата му в интернет.